Błąd bazy danych w ...
 
Powiadomienia
Wyczyść wszystko

openHAB Błąd bazy danych w logach

edass
(@edass)
Majster

Cześć

Spotkał się ktoś z takim błędem? Nie wiem co to za baza i jak się pozbyć tych błędów. 

2021-05-01 17:45:00.638 [ERROR] [d4j.internal.RRD4jPersistenceService] - Could not create rrd4j database file '/var/lib/openhab/persistence/rrd4j/Moon_Illumination.rrd': /var/lib/openhab/persistence/rrd4j/Moon_Illumination.rrd (Permission denied)

2021-05-01 17:45:00.733 [ERROR] [d4j.internal.RRD4jPersistenceService] - Could not create rrd4j database file '/var/lib/openhab/persistence/rrd4j/X4_tempf.rrd': /var/lib/openhab/persistence/rrd4j/X4_tempf.rrd (Permission denied)

 
Cytuj
Autor tematu Dodane : 01/05/2021 5:50 pm
kamiKAC
(@kamikac)
Majster

Jakby brak uprawnień. Jeśli to openhab pod linuxem to podaj wynik tych poleceń:

ps aux|grep openhab

i

ls -l /var/lib/openhab/persistence/
OdpowiedzCytuj
Dodane : 07/05/2021 12:32 am
edass
(@edass)
Majster

Już leci:

 

[13:04:05] openhabian@openHABianDevice:~$ ps aux|grep openhab
openhab  892 12.9 43.0 617964 429332 ?    Ssl May03 671:11 /usr/bin/java -XX:-UsePerfData -Dopenhab.home=/usr/share/openhab -Dopenhab.conf=/etc/openhab -Dopenhab.runtime=/usr/share/openhab/runtime -Dopenhab.userdata=/var/lib/openhab -Dopenhab.logdir=/var/log/openhab -Dfelix.cm.dir=/var/lib/openhab/config -Djava.library.path=/var/lib/openhab/tmp/lib -Djetty.host=0.0.0.0 -Djetty.http.compliance=RFC2616 -Dnashorn.args=--no-deprecation-warning -Dorg.ops4j.pax.web.listening.addresses=0.0.0.0 -Dorg.osgi.service.http.port=8080 -Dorg.osgi.service.http.port.secure=8443 -Djava.awt.headless=true -Xms192m -Xmx320m --add-reads=java.xml=java.logging --add-exports=java.base/org.apache.karaf.specs.locator=java.xml,ALL-UNNAMED --patch-module java.base=/usr/share/openhab/runtime/lib/endorsed/org.apache.karaf.specs.locator-4.2.7.jar --patch-module java.xml=/usr/share/openhab/runtime/lib/endorsed/org.apache.karaf.specs.java.xml-4.2.7.jar --add-opens java.base/java.security=ALL-UNNAMED --add-opens java.base/java.net=ALL-UNNAMED --add-opens java.base/java.lang=ALL-UNNAMED --add-opens java.base/java.util=ALL-UNNAMED --add-opens java.naming/javax.naming.spi=ALL-UNNAMED --add-opens java.rmi/sun.rmi.transport.tcp=ALL-UNNAMED --add-opens java.base/java.io=ALL-UNNAMED --add-opens java.base/java.lang.reflect=ALL-UNNAMED --add-opens java.base/java.text=ALL-UNNAMED --add-opens java.desktop/java.awt.font=ALL-UNNAMED --add-exports=java.base/sun.net.www.protocol.http=ALL-UNNAMED --add-exports=java.base/sun.net.www.protocol.https=ALL-UNNAMED --add-exports=java.base/sun.net.www.protocol.jar=ALL-UNNAMED --add-exports=jdk.xml.dom/org.w3c.dom.html=ALL-UNNAMED --add-exports=jdk.naming.rmi/com.sun.jndi.url.rmi=ALL-UNNAMED -Dkaraf.instances=/var/lib/openhab/tmp/instances -Dkaraf.home=/usr/share/openhab/runtime -Dkaraf.base=/var/lib/openhab -Dkaraf.data=/var/lib/openhab -Dkaraf.etc=/var/lib/openhab/etc -Dkaraf.log=/var/log/openhab -Dkaraf.restart.jvm.supported=true -Djava.io.tmpdir=/var/lib/openhab/tmp -Djava.util.logging.config.file=/var/lib/openhab/etc/java.util.logging.properties -Dkaraf.startLocalConsole=false -Dkaraf.startRemoteShell=true -classpath /usr/share/openhab/runtime/lib/boot/org.apache.karaf.diagnostic.boot-4.2.7.jar:/usr/share/openhab/runtime/lib/boot/org.apache.karaf.jaas.boot-4.2.7.jar:/usr/share/openhab/runtime/lib/boot/org.apache.karaf.main-4.2.7.jar:/usr/share/openhab/runtime/lib/boot/org.apache.karaf.specs.activator-4.2.7.jar:/usr/share/openhab/runtime/lib/boot/osgi.core-6.0.0.jar:/usr/share/openhab/runtime/lib/jdk9plus/istack-commons-runtime-3.0.8.jar:/usr/share/openhab/runtime/lib/jdk9plus/jakarta.xml.bind-api-2.3.2.jar:/usr/share/openhab/runtime/lib/jdk9plus/javax.activation-1.2.0.jar:/usr/share/openhab/runtime/lib/jdk9plus/javax.annotation-api-1.3.1.jar:/usr/share/openhab/runtime/lib/jdk9plus/jaxb-runtime-2.3.2.jar:/usr/share/openhab/runtime/lib/jdk9plus/txw2-2.3.2.jar org.apache.karaf.main.Main
frontail  893 0.0 2.9 148496 29624 ?    Ssl May03  1:07 node /usr/lib/node_modules/frontail/bin/frontail --ui-highlight --ui-highlight-preset /usr/lib/node_modules/frontail/preset/openhab.json -t openhab -l 2000 -n 200 /var/log/openhab/openhab.log /var/log/openhab/events.log
frontail 1047 0.0 0.1  6820 1220 ?    S  May03  0:43 tail -n 200 -F /var/log/openhab/openhab.log /var/log/openhab/events.log
root   15495 1.5 0.6 12240 6204 ?    Ss  13:03  0:00 sshd: openhabian [priv]
openhab+ 15505 5.4 0.6 14744 6844 ?    Ss  13:03  0:00 /lib/systemd/systemd --user
openhab+ 15506 0.0 0.3 35424 3196 ?    S  13:03  0:00 (sd-pam)
openhab+ 15528 0.1 0.3 12240 3504 ?    S  13:03  0:00 sshd: openhabian@pts/0
openhab+ 15529 5.0 0.3  8852 3716 pts/0  Ss  13:03  0:00 -bash
openhab+ 15915 0.0 0.2 10120 2600 pts/0  R+  13:04  0:00 ps aux
openhab+ 15916 0.0 0.0  7680  576 pts/0  S+  13:04  0:00 grep --color=auto openhab
[13:04:06] openhabian@openHABianDevice:~$ ls -l /var/lib/openhab/persistence/
total 32
drwxrwxr-x+ 2 openhab openhab 4096 Dec 29 15:09 db4o
drwxrwxr-x+ 2 openhab openhab 4096 Dec 29 15:09 mapdb
drwxrwxr-x+ 1 openhab openhab 20480 May 3 22:00 rrd4j
[13:04:13] openhabian@openHABianDevice:~$
OdpowiedzCytuj
Autor tematu Dodane : 07/05/2021 1:05 pm
kamiKAC
(@kamikac)
Majster

@edass 
Tu jest OK. To jeszcze podaj wynik

ls -l /var/lib/openhab/persistence/rrd4j/
OdpowiedzCytuj
Dodane : 07/05/2021 1:24 pm
edass
(@edass)
Majster

@kamikac

[14:40:25] openhabian@openHABianDevice:~$ ls -l /var/lib/openhab/persistence/rrd4j/
total 232524
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 3 17:07 airly_gios_co.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 3 17:07 airly_gios_co_who.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 airly_gios_no2.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 airly_gios_no2_who.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 airly_gios_o3.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 airly_gios_o3_who.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 airly_gios_pm10.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 airly_gios_pm10_who.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 airly_gios_pm25.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 airly_gios_pm25_who.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 airly_gios_quality_index.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 airly_gios_so2.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 airly_gios_so2_who.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 airly_humidity.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 airly_pm10.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 airly_pm10_who.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 airly_pm1.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 airly_pm25.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 airly_pm25_who.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 airly_pressure.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 airly_quality_index.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 airly_temperature.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 542416 May 3 17:07 akwa_col_rgb.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 542416 May 3 17:07 akwa_dim_rgb.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 akwa_ds18b201temp.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 akwa_Heap.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 akwa_LoadAvg.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 akwa_MqttCount.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 542416 May 7 14:40 akwa_power1.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 542416 May 3 17:07 akwa_power_led.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 akwa_Sleep.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 akwa_UptimeSec.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 akwa_wifichannel.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 akwa_wifilinkcount.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 akwa_wifirssi.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 542416 May 7 14:40 average_gios_outside_pm.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 542416 May 7 14:40 average_outside_pm.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 542416 May 3 17:07 bridgerf_Button_10.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 542416 May 3 17:07 bridgerf_Button_11.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 542416 May 3 17:07 bridgerf_Button_12.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 542416 May 3 17:07 bridgerf_Button_13.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 542416 May 3 17:07 bridgerf_Button_14.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 542416 Jan 1 16:16 bridgerf_Button_1516.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 542416 Dec 31 16:48 bridgerf_Button_15.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 542416 Dec 31 16:48 bridgerf_Button_16.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 542416 May 3 17:07 bridgerf_Button_1.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 542416 May 3 17:07 bridgerf_Button_2.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 542416 May 3 17:07 bridgerf_Button_3.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 542416 May 3 17:07 bridgerf_Button_4.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 542416 May 3 17:07 bridgerf_Button_5.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 542416 May 3 17:07 bridgerf_Button_6.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 542416 May 3 17:07 bridgerf_Button_7.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 542416 May 3 17:07 bridgerf_Button_8.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 542416 May 3 17:07 bridgerf_Button_9.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 542416 May 3 17:07 bridgerf_gn_male_a.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 542416 May 3 17:07 bridgerf_gn_male_b.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 542416 May 3 17:07 bridgerf_gn_male_master.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 bridgerf_Heap.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 bridgerf_LoadAvg.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 bridgerf_MqttCount.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 542416 May 7 14:40 bridgerf_RfRaw.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 bridgerf_Sleep.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 bridgerf_UptimeSec.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 bridgerf_wifichannel.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 bridgerf_wifilinkcount.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 bridgerf_wifirssi.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 6 18:46 CC_mibox_currentTime.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 3 17:07 CC_mibox_discNumber.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 6 18:46 CC_mibox_duration.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 3 17:07 CC_mibox_episodeNumber.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 542416 May 7 14:40 CC_mibox_idling.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 542416 May 7 14:40 CC_mibox_Mute.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 3 17:07 CC_mibox_seasonNumber.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 542416 May 7 14:40 CC_mibox_Stop.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 CC_mibox_trackNumber.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 542416 May 7 14:40 CC_mibox_Volume.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 3 17:07 chart_airly_avarage_outside_pm.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 3 17:07 chart_airly_gios_avarage_outside_pm.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 3 17:07 chart_airly_gios_co.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 3 17:07 chart_airly_gios_no2.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 3 17:07 chart_airly_gios_o3.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 3 17:07 chart_airly_gios_pm10.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 3 17:07 chart_airly_gios_pm25.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 3 17:07 chart_airly_gios_so2.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 3 17:07 chart_airly_pm10.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 3 17:07 chart_airly_pm1.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 3 17:07 chart_airly_pm25.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 coronaActivePL.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 coronaActiveUK.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 coronaActiveWorld.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 coronaCasesPL.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 coronaCasesUK.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 coronaCasesWorld.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 coronaCriticalPL.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 coronaCriticalUK.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 coronaCriticalWorld.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 coronaDeathsPL.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 coronaDeathsUK.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 coronaDeathsWorld.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 coronaRecoveredPL.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 coronaRecoveredUK.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 coronaRecoveredWorld.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 coronaTestsPL.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 coronaTestsUK.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 coronaTodayCasesPL.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 coronaTodayCasesUK.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 coronaTodayDeathsPL.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 coronaTodayDeathsUK.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 coronaTodayDeathsWorld.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 coronaTodayWorld.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 CPU_Load15.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 CPU_Load1.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 CPU_Load5.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 CPU_Threads.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 CPU_Uptime.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 542416 May 7 14:40 Denon_Mute.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 542416 May 7 14:40 Denon_Power.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 542416 May 7 14:40 Denon_Volume.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 Dlugosc_Dnia.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 542416 May 7 14:40 Dor_lampka_afe.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 542416 May 7 14:40 Dor_male_afe.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 Dor_odczuwalna_afe.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 542416 Jan 1 16:44 Dorotka_tasma_led.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 542416 May 7 14:40 Dor_status_afe.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 542416 May 7 14:40 Dor_tasma_led_power.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 542416 May 3 17:07 Dor_tasm_led_bw.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 542416 May 3 17:07 Dor_tasm_led_cp.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 542416 May 3 17:07 Dor_tasm_led_dim.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 542416 May 3 17:07 Dor_tasm_led_fade.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 542416 May 3 17:07 Dor_tasm_led_jump.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 542416 May 3 17:07 Dor_tasm_led_music12.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 542416 May 3 17:07 Dor_tasm_led_music34.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 542416 May 3 17:07 Dor_tasm_led_oy.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 3 17:07 Dor_tasm_led_pilot.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 542416 May 3 17:07 Dor_tasm_led_rg.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 Dor_temp_afe.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 Dor_wilg_afe.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 542416 May 7 14:40 Enigma2_Mute.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 542416 May 7 14:40 Enigma2_Power.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 542416 May 3 17:07 Enigma2_SendQuestion.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 542416 May 3 17:07 Enigma2_Stop.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 542416 May 7 14:40 Enigma2_Volume.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 542416 May 7 14:40 gBatt.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 542416 May 7 14:40 GN_RF_male_A.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 542416 May 7 14:40 GN_RF_male_B.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 542416 May 7 14:40 GN_RF_male_MASTER.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 542416 Jan 1 16:19 Gn_rf_TV.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 542416 May 7 14:40 gTempDom.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 kielceCurrentTemperature.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 kielceHourlyForecast03Temperature.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 kielceHourlyForecast06Temperature.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 542416 May 7 14:40 Komputer_AFE.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 localCurrentApparentTemperature.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 localCurrentCloudiness.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 localCurrentHumidity.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 localCurrentPressure.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 localCurrentRainVolume.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 localCurrentSnowVolume.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 localCurrentTemperature.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 localCurrentUVIndex.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 localCurrentVisibility.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 localCurrentWindDirection.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 localCurrentWindSpeed.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 3 17:07 localDailyForecastDay2MaxTemperature.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 3 17:07 localDailyForecastDay2MinTemperature.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 3 17:07 localDailyForecastTodayCloudiness.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 3 17:07 localDailyForecastTodayHumidity.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 3 17:07 localDailyForecastTodayMaxTemperature.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 3 17:07 localDailyForecastTodayMinTemperature.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 3 17:07 localDailyForecastTodayPressure.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 3 17:07 localDailyForecastTodayRainVolume.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 3 17:07 localDailyForecastTodaySnowVolume.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 3 17:07 localDailyForecastTodayWindDirection.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 3 17:07 localDailyForecastTodayWindSpeed.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 3 17:07 localDailyForecastTomorrowMaxTemperature.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 3 17:07 localDailyForecastTomorrowMinTemperature.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 localForecastTomorrowUVIndex.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 542416 May 7 14:40 Lozko_afe.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 Lozko_odczuwalna_afe.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 Lozko_temp_afe.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 Lozko_wilg_afe.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 542416 May 7 14:40 Marantz_Mute.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 542416 May 7 14:40 Marantz_Power.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 542416 May 7 14:40 Marantz_sen.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 542416 May 7 14:40 Marantz_Volume.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 Memory_Available_Percent.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 Memory_Available.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 Memory_Total.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 Memory_Used_Percent.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 Memory_Used.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 Moon_Age.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 Moon_Distance_K.rrd
-rw--w---- 1 root  root   65536 Feb 11 16:26 Moon_Illumination.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 Naslonecznienie.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 Network_DataReceived.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 Network_DataSent.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 Network_PacketsReceived.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 Network_PacketsSent.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 Nodemcu_bme680dew.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 Nodemcu_bme680gas.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 Nodemcu_bme680hum.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 Nodemcu_bme680press.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 Nodemcu_bme680temp.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 Nodemcu_dht22_1_dew.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 Nodemcu_dht22_1_hum.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 Nodemcu_dht22_1_temp.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 Nodemcu_dht22_2_dew.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 Nodemcu_dht22_2_hum.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 Nodemcu_dht22_2_temp.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 Nodemcu_ds18b201temp.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 Nodemcu_ds18b202temp.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 Nodemcu_ds18b203temp.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 Nodemcu_ds18b204temp.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 Nodemcu_ds18b205temp.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 Nodemcu_ds18b206temp.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 Nodemcu_Heap.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 Nodemcu_LoadAvg.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 Nodemcu_MqttCount.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 542416 May 7 14:40 Nodemcu_power1.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 Nodemcu_Sleep.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 Nodemcu_sr04dist_procenty.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 Nodemcu_sr04dist.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 Nodemcu_UptimeSec.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 Nodemcu_wifichannel.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 Nodemcu_wifilinkcount.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 Nodemcu_wifirssi.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 Feb 7 14:59 OMGESP32_tem.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 3 21:59 OMGESP32_X4_Hum.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 3 21:59 OMGESP32_X4_Tempc.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 OMGESP32_X6_Hum.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 OMGESP32_X6_Tempc.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 Feb 7 14:58 OMGESP32_XO_Hum.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 OMG_wifirssi.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 powr2_apparentpower.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 powr2_current.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 powr2_energypower.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 powr2_factor.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 powr2_Heap.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 powr2_LoadAvg.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 powr2_MqttCount.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 powr2_period.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 542416 May 3 17:07 powr2_power1.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 powr2_reactivepower.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 powr2_Sleep.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 powr2_today.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 powr2_total.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 powr2_UptimeSec.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 powr2_voltage.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 powr2_wifichannel.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 powr2_wifilinkcount.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 powr2_wifirssi.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 powr2_yesterday.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 3 17:07 Process_load.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 3 17:07 Process_threads.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 3 17:07 Process_used.rrd
-rwxrwxr-x 1 openhab openhab   32 Dec 21 15:29 Readme.txt
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 542416 May 7 14:40 Rules_komputer.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 542416 May 7 14:40 Rules_LG_TV.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 542416 May 7 14:40 Rules_temp_piec.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 542416 May 7 14:40 Rules_zasobnik.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 Sensor_CPUTemp.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 3 17:07 Sensor_CPUVoltage.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 Storage_Available_Percent.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 Storage_Available.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 Storage_Total.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 Storage_Used_Percent.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 Storage_Used.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 Swap_Available_Percent.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 Swap_Available.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 Swap_Total.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 Swap_Used_Percent.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 Swap_Used.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 542416 May 7 14:40 Szafa_AFE.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 542416 May 7 14:40 Szafa_status_afe.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 542416 Jan 1 16:44 tasma_led_dori.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 Feb 7 15:15 Temp_kuchnia.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 542416 May 3 21:59 TV37C550_Mute.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 542416 May 3 21:59 TV37C550_Power.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 542416 May 3 21:55 TV37C550_Volume.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 542416 May 3 17:07 Visibility_choinka.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 X1_batt.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 X1_distance.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 X1_hum.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 X1_rssi.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 X1_tempc.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 X1_tempf.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 X1_volt.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 X2_batt.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 X2_distance.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 X2_hum.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 X2_rssi.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 X2_tempc.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 X2_tempf.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 X2_volt.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 X3_batt.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 X3_distance.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 X3_hum.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 X3_rssi.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 X3_tempc.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 X3_tempf.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 X3_volt.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 X4_batt.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 X4_distance.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 X4_hum.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 X4_rssi.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 X4_tempc.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 X4_tempf.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 X4_volt.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 X5_batt.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 X5_hum.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 X5_tempc.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 X5_volt.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 X6_batt.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 X6_hum.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 X6_tempc.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 X6_volt.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 XO_batt.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 XO_distance.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 XO_hum.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 XO_rssi.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 XO_tempc.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 XO_tempf.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 7 14:40 XO_tem.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 3 17:07 XO_volt.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 542416 May 7 14:40 Zasilanie_komputera_status_afe.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 542416 May 7 14:40 zasilanie_tv_LG.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 3 17:07 Zeoota_Heap.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 3 17:07 Zeoota_LoadAvg.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 3 17:07 Zeoota_MqttCount.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 542416 May 3 17:07 Zeoota_power1.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 542416 May 3 17:07 Zeoota_power2.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 542416 May 3 17:07 Zeoota_power3.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 542416 May 3 17:07 Zeoota_powerUSB.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 3 17:07 Zeoota_Sleep.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 3 17:07 Zeoota_UptimeSec.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 3 17:07 Zeoota_wifichannel.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 3 17:07 Zeoota_wifilinkcount.rrd
-rw-rw-r-- 1 openhab openhab 755692 May 3 17:07 Zeoota_wifirssi.rrd
[14:40:59] openhabian@openHABianDevice:~$
OdpowiedzCytuj
Autor tematu Dodane : 07/05/2021 2:41 pm
kamiKAC
(@kamikac)
Majster

No to z tym pierwszym faktycznie problem uprawnień. Zmiana uprawnień i trybu:

sudo chown openhab:openhab /var/lib/openhab/persistence/rrd4j/Moon_Illumination.rrd
sudo chmod 664 /var/lib/openhab/persistence/rrd4j/Moon_Illumination.rrd

Patrząc po dacie tego drugiego pliku, to już nie powinno być z nim problemu - data zapisu z dzisiaj.

OdpowiedzCytuj
Dodane : 07/05/2021 9:20 pm
Udostępnij: